Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uygulanır. Genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen bütün bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanması da bağımsız denetim nedir sorusuna verilecek en uygun cevaptır.

Bağımsız Denetim Amaçları Nelerdir?

Finansal tablolardaki bağımsız denetimi; finansal tabloların, finansal raporlama standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyetlerinin sonucunu bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlar.

Bağımsız Denetim İlkeleri Nelerdir?

Bağımsız denetçiler sorgulayıcı bir yaklaşım ile kanıtların geçerliliğini inceler ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ile diğer bilgi ve belgelerle çelişki içerisinde olup olmadığını değerlendirirler.

Bağımsız denetim, finansal tabloları ciddi bir yanlışlık ve hata içermediği konusunda makul güvenceyi sağlayabilecek şekilde tasarlar. Makul güvence, bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından hata içermediğine dair sonuca varılmasında yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetim Nasıl Gerçekleştirilir?

Bağımsız denetçi, yeterli bilgi ve sonuca ulaşabilmek için farklı bağımsız denetim tekniklerini kullanmaktadır. Bağımsız denetim yönetmeliği kapsamında aşağıdaki teknikler uygulanmaktadır. Bağımsız denetim şartları gereğince bu tekniklerin büyük bir dikkatle uygulanması da gerekmektedir.

Fiziki inceleme tekniği: Kalemlerin varlığının onaylanması için kullanılır. Stokların mevcudiyeti, maaş alan personelleri mevcudiyeti ve işletme faaliyetleri fiziki inceleme içerisinde değerlendirilir.

Doğrulama tekniği: Bilgilerin ya da var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilmesi sürecini kapsar.

Yeniden hesaplama tekniği: Belge ve kayıtların matematiksel olarak doğruluğunun kontrol edilmesini ifade etmektedir. Bu teknik faiz tahakkukları gibi farklı tahakkuklar ile birlikte belirli muhasebe kayıtlarının özetlerini ve müşteriler tarafından yapılan hesaplamaların denetimini de içerir.

Belge inceleme tekniği: Kağıt ortamında, elektronik ortamda veya diğer ortamlardaki belgelerin iç veya dış kaynaklı olarak incelenmesini ifade etmektedir.

Bilgi toplama ve soruşturma tekniği: İşletme içi ve dışı, finansal ya da finansal olmayan bilgilerin, bilgili kişiler vasıtasıyla elde edilmesini ifade eder. Diğer teknikler ile birlikte harmanlanan bu teknik, en doğru bilgiye ulaşılması için dikkatli bir şekilde uygulanır.

Analitik inceleme tekniği: Analitik inceleme teknikleri ile finansal ya da finansal olmayan verilerin kendi içerisinde yer alan rasyonel ilişkilere dayalı adımlar takip edilir. Bu teknik, karşılaştırmalar, oran analizleri ve karşılıklı hesaplar arasında ilişki kurulabilmesi gibi işlemleri içermektedir. Böylelikle bağımsız denetim raporu ortaya çıkarılmış olur.

Neden Bağımsız Denetim?

Kanunlar ve yönetmelikler standart işletmelere bağımsız denetimi dayatmazlar. Ancak günümüz işletmeleri için bağımsız denetim vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şeffaf, anlaşılır ve açık bilgiye ulaşılması için bağımsız denetimden yararlanılmalıdır. Şirket yönetimi, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler ve yatırımcılar ile ilgili güvenilir bilgi alınabilmesi için bağımsız denetimden yararlanabilmektedir.

Bağımsız denetim, denetlenen firma, kamu ve devlete avantaj sağlar. Yönetime doğru veri akışını sağlayan bağımsız denetim, mali tablolar ile ilgili tahmin ve analiz yapılmasına da imkân tanımaktadır. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösteren bağımsız denetim, işletme yönetimi ve çalışanların yanlış bilgiler sunmasının önüne geçmesini sağlar.

PwC ise farklı sektörlerden uzmanlar ile iş birliği içerisinde çalışarak ulusal ve uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun raporlama yapılması için sizlere hizmet sunmaktadır. Sizler de finansal tabloların denetlenmesi ile birlikte günümüzün karmaşık iş ortamında daha değerli bir konuma sahip olabilirsiniz.